Skip Navigation Links
अधिक चांगल्या जीवनाचा शोध

ख्रिश्चन कसे बनायचे व ख्रिश्चन म्हणून जीवन कसे जगायचे ह्याबाबत हे पुस्तक आहे. लेखक असे गृहीत धरतात की वाचकानी पूर्ण सत्य कधीही ऐकलेले नाही व पुन्हा कधीही ते ऐकण्याची संधी त्यांना मिळणार नाही. वाचकांना प्रभु, ख्रिस्त, पवित्र आत्मा, प्रेरणादायी शास्त्रवचने, येशुचे धरतीवरील जीवन व मृत्यू, येशूचे पुनरुत्थान आणि येशूने बांधलेले चर्च ह्यांची ओळख करून दिली जाते. मग त्यांना ख्रिश्चन कसे बनायचे व एक समुदाय बनून कसे जगायचे ते सांगीतले जाते. बाप्तिस्मा कसा करून घ्यायचा व धार्मिक परिषद कशी प्रस्थापित करायची तसेच प्रार्थना सभांचे आयोजन कसे करायचे ह्याबाबत सूचना दिल्या जातात. पुस्तकाच्या छापील आवृत्तीमध्ये पूर्ण नवीन कराराचा समावेश आहे. वाचक मोक्षाची महान योजना व प्रभुने त्याच्या अनुयायांना त्याच्या समोर कसे जगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत ते स्पष्टपणे पाहू शकतात.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24